www.breitling.to https://hublot.to/ replica omega tag replica watches https://www.panerai.to/ iwcwatches.to audemarspiguet.to fake Franck Muller

Statuten van het Gilde van Gediplomeerde Parketteurs.

Artikel 1: Naam, zetel en duur van de vereniging.

 1. De vereniging draagt de naam “Gilde van Gediplomeerde Parketteurs” en is gevestigd in de gemeente Nieuwegein.
 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2: Doel van de vereniging.

 1. De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de leden en het vakmanschap parketteur uit te dragen.  
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, en wel onder meer door:
  1. Het verstrekken van informatie (via de website) aan leden en aspirant-leden.
  2. Het geven van seminars over producten etc. 
  3. Kennis delen.
  4. Het ondersteunen van elkaars lidmaatschap. (Problemen, ondersteunen geschillen etc.) 
  5. Het bewaken van de Meestertitel. 

Artikel 3: Lidmaatschap van de vereniging. 

 1. De vereniging bestaat uit natuurlijke personen. Als lid worden door het bestuur personen toegelaten, die zich door inlevering van een ingevuld en ondertekend formulier hebben aangemeld en bereid zijn tot betaling van entreegeld en de jaarlijkse contributie. De tekst van dit formulier is opgesteld door het bestuur.
 2. Als lid kunnen toetreden personen, die via een opleiding tot parketteur, allround parketteur of via Erkenning Verworven Competenties (EVC) hun diploma hebben behaald én de nodige jaren ervaring hebben, of personen die aan nader door de ledenvergadering te bepalen voorwaarden voldoen. 
 3. Het Gilde heeft 6 lidmaatschappen; Meester-Parketteur, Allround-Parketteur, Parketteur, Aspirant-Lid, Niet praktiserend (Meester-) Parketteur, Lid van Verdienste en Ere-Lidmaatschap.  Vrienden zijn aan het Gilde verbonden op vrijwillige basis.
 4. Het bestuur beslist binnen een maand na aanmelding of een kandidaat voldoet aan de door de vereniging gestelde eisen. 
 5. De leden zijn verplicht het doel van de vereniging zo veel mogelijk te behartigen en de statuten en de reglementen van de vereniging na te leven.

Artikel 4: Einde van het lidmaatschap van de vereniging.

 1. Het lidmaatschap eindigt: Door de dood van het lid, door opzegging van het lid, door opzegging van de vereniging (dit kan geschieden wanneer een lid niet langer aan de statutaire eisen voldoet, of wanneer redelijkerwijze niet langer van de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voort duren)  en door uitzetting uit het lidmaatschap.
 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar.  Er dient een opzeggingstermijn van 4 weken in acht te worden genomen. 
 4. Een opzegging die niet voldoet aan het laatstgenoemde criterium van artikel 4 lid 3 doet het  lidmaatschap beëindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waarop is opgezegd.   
 5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 6. Leden kunnen door het bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet: 

6.1 Wegens het overtreden van de statuten of reglementen van de vereniging. 

6.2 Wegens het handelen in strijd met enig besluit van de vergadering of het bestuur, mits zodanig besluit ter kennis is gebracht van de leden of het desbetreffende lid in het bijzonder. 6.3 wegens het handelen in strijd met het doel en/of de belangen van de vereniging. 

6.4 Wegens het onredelijk benadelen van de vereniging. 

6.5 Bij het niet meer uitoefenen van zijn beroep. 

6.6 Niet slagen voor de gestelde proeve van bekwaamheid iedere 5 jaar waardoor de titel weer voor 5 jaar verlengd wordt. 

6.7 Niet betalen contributie. 

 1. Het bestuur besluit over een ontzetting van het lid uit het lidmaatschap: 

7.1 Op eigen initiatief. 

7.2 . Op schriftelijk verzoek van ten minste drie-vierde van de leden. 

 1. Ten spoedigste, nadat tot ontzetting is besloten, geeft het bestuur betrokkene door middel van een aangetekend schrijven hiervan kennis, met opgave redenen.
 2. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in het vorige lid, kan betrokkene beroep instellen bij de algemene ledenvergadering. De betrokkene dient hiertoe een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij de secretaris. 
 3. De algemene ledenvergadering wordt bij een geroepen binnen een maand na ontvangst van het beroepschrift bedoeld in het vorige lid. 
 4. De beslissing van de algemene ledenvergadering op een beroepsschrift wordt binnen een week, nadat de betreffende vergadering heeft plaatsgehad, schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld.
 5. In geval van ontzetting, eindigt het lidmaatschap op de dag, waarop de beslissing door het bestuur wordt genomen, zodat betrokkene vanaf dat tijdstip alle rechten verliest die aan het lidmaatschap zijn verbonden. 
 6. Indien de algemene ledenvergadering besluit tot intrekking van het besluit tot ontzetting, wordt het lidmaatschap geacht zonder onderbreking te hebben voortgeduurd. 
 7. Als het lidmaatschap eindigt in de loop van een verenigingsjaar, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. 

Artikel 5: Het bestuur van de vereniging. 

 1. Het bestuur bestaat uit ten hoogste vijf personen.  
 2. De benoeming geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in artikel 5 lid 3. Tot het doen van zijn bindende voordracht zijn zowel het bestuur als (tenminste) een tiende deel van het aantal stemgerechtigde leden bevoegd. De voordracht van het bestuur wordt gelijk met de oproep voor de algemene ledenvergadering meegedeeld. Een voordracht van (tenminste) een tiende deel van het aantal stemgerechtigde leden moet uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. 
 3. Het bindend karakter van elke voordracht kan vervallen als de algemene vergadering dit besluit neemt met tenminste twee-derde van de uitgebrachte stemmen. In deze ledenvergadering moeten tenminste twee-derde van de leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn. 
 4. Is er geen voordracht gedaan, of besluit de ledenvergadering overeenkomstig het gestelde in artikel 5 lid 3 de opgemaakte voordracht(en) het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keuze.
 5. Als er sprake is van meer dan een bindende voordracht, dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 

Artikel 6: Duur en beëindiging van het bestuurslidmaatschap.

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Dit geldt ook als het bestuurslid voor bepaalde tijd is benoemd. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag uit de bestuursfunctie, eindigt door het verloop van die termijn. 
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging door het bedanken voor de bestuursfunctie. 

Artikel 7: Bestuursfuncties en besluit vorming van het bestuur.

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Deze vormen tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging. Het bestuur kan voor elk van hen een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden. 
 2. De secretaris maakt notulen van het verhandelde in elke bestuursvergadering . De voorzitter  en de secretaris stellen deze notulen vast en ondertekenen ze. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter ten aanzien van de verslaglegging en de vaststelling daarvan niet bindend. 
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen met betrekking tot de vergadering en de besluitvorming van het bestuur worden gegeven. 

Artikel 8: Bestuurstaken en vertegenwoordiging.

 1. Behoudens de beperkingen die volgen uit de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur blijft bevoegd als het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald. Het bestuur is dan wel verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de opengevallen plaats(en) aan de orde komt. 
 3. Op voorwaarde van goedkeuring door de algemene ledenvergadering is het bestuur bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 
 4. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde taakonderdelen uit te laten voeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd. 
 5. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het besluiten van :

5.1 Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen waarvan de financiële consequenties niet door de begroting zijn gedekt. Dit geldt onverminderd het in de overige delen van artikel 8 lid 5 bepaalde.

5.2 Het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen.

5.3.Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.

5.4 Het ter leen verstrekken van gelden en het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verstrekt bankkrediet.

  1. 5.4.Het aangaan van dadingen.

5.6 Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures.  Hiervan zijn uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen of andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden.

  1. 5.7.Het sluiten of wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan slechts door de vereniging een beroep worden gedaan.

 1. Besluiten waarin goedkeuring wordt verleend voor de in artikel 8 lid 5 bedoelde rechtshandelingen behoeven tenminste drie-vierde van de uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering, waarbij tenminste twee-derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Als niet twee-derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dan wordt binnen vier weken een tweede vergadering bij een geroepen en gehouden. In deze tweede vergadering kan over het voorstel , zoals in de vorige vergadering aan de orde is geweest, worden besloten, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.   Wel blijft de eis van een meerderheid van drie-vierde van de uitgebrachte stemmen. 
 2. Tot de taak van het bestuur behoort onder meer:
  1. 7.1.Het uitvoeren van besluiten van de algemene ledenvergadering en besluiten van het 

bestuur zelf.

  1. 7.2.Het voeren van overleg met contractpartijen zoals notaris etc.
  2. 7.3.Het bemiddelend en regelend optreden in die gevallen waarin het belang van de

vereniging of van de leden dat naar het oordeel van het bestuur vergt.

7.4  Het inschrijven van de vereniging in het register van de Kamer van Koophandel waaronder de plaatst van vestiging valt.

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Bovendien kan de vereniging in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervanger(s), mits gezamenlijk handelende. 

Artikel 9 Jaarverslag, rekening en verantwoording.

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
 2. Het bestuur is verplicht zodanig aantekeningen van de vermogenstoestand van de vereniging te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Dit zal voor de eerste maal geschieden in het jaar ????? Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders, ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daar onder opgave van redenen melding van gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen. 
 4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie (kascontrolecommissie) van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
 5. Als dit onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist is, kan de commissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te verschaffen.
 6. De commissie kan alleen door de algemene ledenvergadering van haar taak worden ontheven, maar uitsluitend door de benoeming van een nieuwe commissie met dezelfde taak. 
 7. Het bestuur is verplicht de in lid 2 en 3 van dit artikel bedoelde bescheiden tien jaar lang te bewaren.

Artikel 10 Algemene ledenvergadering.

 1. Alle bevoegdheden die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen komen aan de algemene ledenvergadering toe.
 2. Ieder jaar wordt uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering gehouden. In deze vaste jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

2.1 Het jaarverslag en de rekening en verantwoording al bedoeld in artikel 9 met het verslag van de daar omschreven commissie.

  1. 2.2.De benoeming van een commissie als in artikel 9 omschreven voor het komend

verenigingsjaar.

  1. 2.3.Voorziening in andere vacatures.
  2. 2.4.Voorstellen van het bestuur of leden, aangekondigd bij de oproep van de vergadering.
 1. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht.
 2. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering binnen een termijn van vier weken op schriftelijk verzoek van minimaal vijf stemgerechtigde leden. Als aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13 of een advertentie in één tenminste landelijk veel gelezen dagblad. 

Artikel 11 Toegang tot vergaderingen en stemrecht.

 1. Alle leden van de vereniging hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Geschorste (bestuurs)leden hebben geen toegang, met uitzondering van de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. 
 2. Over toelating van anderen dan in artikel 11 lid 1 bedoeld beslist de algemene ledenvergadering.
 3. Ieder lid dat niet is geschorst beschikt over een stem. Per lid kan slechts een stem worden uitgebracht. 
 4. Een lid kan zijn stem via een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. 

Artikel 12 Voorzitterschap en notulen.

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger. Ontbreken zij, dan treedt een van de andere bestuursleden op als voorzitter. Het bestuur wijst deze persoon aan. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in een voorzitter.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en notulist(e) ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht. 

Artikel 13 Besluitvorming van de algemene ledenvergadering.

 1. Het in de algemene ledenvergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
 2. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in artikel 13 lid 1 bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering dit verlangt, of (wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond) als een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de vergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. 
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.
 5. Als bij verkiezingen van personen niemand de volstrekte meerderheid van stemmen heeft gekregen, vindt een tweede stemming plaats. In geval van een bindende voordracht vindt een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Als dan weer niemand de volstrekte meerderheid van de stemmen krijgt, vinden herstemmingen plaats tot dat één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen of totdat er tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. In dat geval beslist het lot. Bij bedoelde herstemmingen (waaronder niet de tweede stemming is begrepen) wordt telkens gestemd tussen personen waarop bij voorgaande stemmingen is gestemd. Degene op wie bij de voorafgaande stemmingen de minste stemmingen zijn uitgebracht, valt steeds af. Is bij de voorgaande stemming op meer dan een persoon het minste aantal stemmen uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie er niet meer kan worden gestemd.
 6. Als de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen, dan is  dat voorstel verworpen. 
 7. Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemmingen vinden plaats door middel van niet ondertekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde aanwezige hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een reglementaire vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. 
 9. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden opgenomen over alle aan de orde komende onderwerpen. Dit geldt ook als geen oproeping heeft plaatsgevonden of deze niet op de voorgeschreven wijze is geschied, of enig ander voorschrift omtrent het oproepen of het houden van vergadering niet in acht is genomen. Ook voorstellen tot statutenwijziging of ontbinding kunnen dus in een dergelijke vergadering worden behandeld. 

14 Bijeenroepen algemene ledenvergadering.

 1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschied schriftelijk, geadresseerd aan de leden conform het ledenregister, zoals dat is omschreven in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste 3 weken. 
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 16.

Artikel 15  Jaarlijkse bijdrage.

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van de jaarlijkse bijdragen zoals die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen te besluiten tot gehele of gedeeltelijke ontheffing van deze betalingsverplichting. 
 3. De bijdrage moet ieder jaar voor 1 maart van het lopend jaar worden voldaan op een door het bestuur aan te geven wijze. 

Artikel 16 Statutenwijziging.

 1. In de statuten kan geen wijziging worden aangebracht anders dan door een besluit van de algemene ledenvergadering. Deze moet dan zijn opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld. 
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 16 lid 1 hebben gedaan, moeten ten minste 7 dagen voor de vergadering een afschrift van het wijzigingsvoorstel ter inzage leggen. Dit moet gebeuren op een daartoe geschikte plaats en de inzage moet duren tot na afloop van de dag waarop de vergadering is gehouden. Bovendien moet een afschrift van het wijzigingsvoorstel aan alle leden worden gezonden. 
 3. Voor een besluit tot statutenwijziging is ten minste drie-vierde van de uitgebrachte stemmen nodig, in een vergadering waar ten minste twee-derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is dit laatste niet het geval, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. In de tweede vergadering kan dan over het wijzigingsvoorstel een beslissing worden genomen, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, mits een meerderheid van tenminste drie-vierde van de uitgebrachte stemmen wordt gehaald. 
 4. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
 5. Een voorstel tot statutenwijziging kan ook worden aangenomen in een vergadering als bedoeld in artikel 13 lid 9. 

Artikel 17 Ontbinding.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 16 lid 1, 2 en 3 en artikel 13 lid 9 is van overeenkomstige toepassing. 
 2. Het eventuele batige saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan dit saldo worden gegeven. 

Artikel 18  Huishoudelijk regelement.

 1. Het bestuur moet een huishoudelijk reglement opstellen en de algemene ledenvergadering moet het huishoudelijk reglement vaststellen. 

 

It got some time regarding Audemars Piguet to have it appropriate, but the present result is something which distributed myself. The pebble dark tones with the forged as well as are certainly not for everyone, as well as in this example Audemars Piguet kind comments the idea having a host of replica watches many other materials so as to help it become the next feel. It was wise. Beside ceramic and metal it seems great. With regards to the style your cast carbon accocunts for almost all of the situation. To feel the forged carbon will be extraordinary.